UPU
内存
硬盘
带宽(不限流)
独立IP
价格/ 月
16G
1TB SATA
1000M独享
3个
¥6500
32G
1000M独享
1TB SATA
3个
¥6800
32G
1000M独享
1TB SATA
3个
¥7500
16G
1TB SATA
100M独享
3个
¥2200
16G
100M独享
1TB SATA
3个
¥2500
32G
1TB SATA
100M独享
3个
¥2800
16G
100M独享
1TB SATA
3个
¥1200
16G
100M独享
1TB SATA
3个
¥1500
32G
1TB SATA
100M独享
3个
¥1800
16G
1TB SATA
50M独享
3个
¥1200
16G
1TB SATA
50M独享
3个
¥1350
32G
1TB SATA
50M独享
3个
¥1500
16G
1TB SATA
20M独享
3个
¥950
32G
1T SSD
100M独享
1个
¥75999
32G
1200G SAS
50M独享
1个
¥22000
16G
1200G SAS
50M独享
1个
¥8800
32G
1TB SATA
40M独享
3个
¥2300
16G
1TB SATA
40M独享
3个
¥2100
16G
1TB SATA
40M独享
3个
¥1800
32G
1TB SATA
20M独享
3个
¥1350
16G
1TB SATA
20M独享
3个
¥1150
16G
1TB SATA
20M独享
3个
¥950
16G
1TB SATA
20M独享
244个(4C)
¥1800
16G
1TB SATA
20M独享
253个(1C)
¥1800
32G
1T HDD
50M/不限流量
125
¥1400
32G
1T HDD
50M/不限流量
253
¥1800
32G
1T HDD
50M/不限流量
253
¥2000
32G
1T HDD
50M/不限流量
253
¥2400
32G
1T HDD
50M/不限流量
253
¥2600
32G
1T HDD
50M/不限流量
253
¥3100
32G
1T HDD
50M/不限流量
253
¥3300
32G
1T HDD
50M/不限流量
253
¥1900
32G
1T HDD
50M/不限流量
253
¥2200

选择我们的理由

真机测试

拥有任何一款海外服务器,均可先免费测试,不满意不收取任何费用

自营机房对

自运营业务均为自主产权服务器,由我们工程师亲手组装和调试

品牌机器

戴尔等国际知名品牌,确保服务器安全稳定;支持定制硬件及系统

问必有答

香港驻数据中心技术同事支持,售后服务工单7×24小时快速响应。

大陆优化

在不使用CDN的情况下尽最大努力兼顾直连世界各国地区网络。

高可靠性

精选高兼容稳定的服务器硬件组合,选用OEM级全新的存储介质。

  • 24H在线
  • Tg纸飞机