UPU
内存
硬盘
带宽(不限流)
独立IP
价格/ 月
16G
1T+240GSSD
10M独享
3个
¥780
4G/8G
500G/240GSSD
10M
3个
¥600
8G
1TB SATA
5M独享
3个
¥1200
8G
5M独享
1TB SATA
3个
¥1250
16G
1TB SATA
5M独享
3个
¥1400
16G
1TB SATA
20M独享
3个
¥950
16G
16G
16G
3个
¥1200
16G
1TB SATA
20M独享
1个
¥1500
64G
20M独享
1200G SAS
1个
¥1950
8G
1TB SATA
20M独享
1个
¥1999
16G
1TB SATA
40M独享
3个
¥1650
32G
1200G SAS
40M独享
3个
¥2000
64G
1200G SAS
40M独享
3个
¥2350
8G
1TB SATA
40M独享
1个
¥4299
256G
800GB*8 SSD
40M独享
125个
¥4600
16G
1TB SATA
100M独享
3个
¥2200
32G
1T SSD
100M独享
3个
¥2600
16G
1TB SATA
100M独享
3个
¥3500
16G
1TB SATA
100M独享
3个
¥3800
64G
1TB SATA
100M独享
3个
¥4500
16G
100M独享
1TB SATA
3个
¥2800
32G
1T SSD
100M独享
3个
¥3500
16G
240G SSD
100M独享
1个
¥7299
16G
1TB SATA
100M独享
3个
¥1200
64G
1TB SATA
100M独享
3个
¥1600
64G
1200G SAS
1000M独享
3个
¥7800

选择我们的理由

真机测试

拥有任何一款海外服务器,均可先免费测试,不满意不收取任何费用

自营机房对

自运营业务均为自主产权服务器,由我们工程师亲手组装和调试

品牌机器

戴尔等国际知名品牌,确保服务器安全稳定;支持定制硬件及系统

问必有答

香港驻数据中心技术同事支持,售后服务工单7×24小时快速响应。

大陆优化

在不使用CDN的情况下尽最大努力兼顾直连世界各国地区网络。

高可靠性

精选高兼容稳定的服务器硬件组合,选用OEM级全新的存储介质。

  • 24H在线
  • Tg纸飞机